Hirdetmény


bíiratás

Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda beiratkozás 2019. április

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) (2), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ alapján:

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat értesíti az érdekelt szülőket, hogy a Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda a 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig tartó nevelési évre óvodai felvételt hirdet.

Az óvoda felvételi körzete Bárdudvarnok közigazgatási területe.

A beiratkozás helye: Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda, Bárdudvarnok, Bárd ltp. 82.

A beiratkozás 2019. április 25-én (csütörtök) 8-16 óra között és

2019. április 26-án (pénteken) 8-16 óra közötti időben történik.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

  • a gyermek azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány, TAJ kártya, továbbá
  • a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

A gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kötelező részt vennie.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele biztosított.

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2019. május 17-ig értesíti a szülőket.

Az óvodai beiratkozással kapcsolatos kérdésekkel Tóth Tamás Gábornét kereshetik az alábbi telefonszámon: +36/20-372-19-86

Bárdudvarnok, 2019. március 21.

Mester Balázs polgármester

Tóth Tamás Gáborné óvodavezető

Megosztás: