Hirdetmény


Szociális bérlakás

H I R D E T M É N Y

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

a tulajdonában lévő 404/4-es helyrajzi számon (Váci Mihály utcában)

található 1 db szociális bérlakás

bérleti jogviszonyának elnyerésére

A pályázat benyújtásának időtartama:

2017. október 05. napjától 2017. október 20. napján 13: 30 óráig.

A pályázat személyesen, a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyén (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36.) ügyfélfogadási időben nyújtható be.

A pályázat benyújtására az erre rendszeresített formanyomtatványon van lehetőség, amely a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyén vehető át.

A pályázaton eredményesen szereplő pályázó 3 év, határozott idejű bérleti jogviszony létesítésére kap lehetőséget, amelynek eredményeképpen a lakbér összege 200,- Ft/m2/hó.

A pályázat benyújtásának feltételei:

- A pályázó Bárdudvarnok Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár,

- A pályázó és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtásának időpontjában- Magyarország területén nem rendelkezik beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogával, haszonélvezetével vagy önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, erről nyilatkozik;

- A pályázó és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül önkormányzati bérlakás bérleti jogáról nem mondott le, vagy bérleti jogviszonya nem a bérlőnek felróható okból szűnt meg,

- A pályázó és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója nem rendelkezik fennálló szociális bérleti jogviszonnyal,

- A pályázó és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik vagyonnal.

- A pályázót a pályázat benyújtását megelőző tíz éven belül önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján a kötelezettségszegése miatt nem költöztették ki,

- Nem pályázhat önkormányzati bérlakás bérleti jogára, aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését tölti, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, vagy aki, illetve a vele jogszerűen költöző hozzátartozója 3 hónapon belüli erkölcsi bizonyítványt bemutatni nem tud.

A pályázatok elbírálása, valamint az eredmény ismertetésének várható határideje:

Az érvényes, benyújtott pályázatokat összesen kilenc, a Képviselő-testület által előzetesen meghatározott szervezet, illetve személy véleményezi, és a pályázatokra vonatkozó javaslatát eljuttatja Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez, amely a pályázatok elbírálásáról a 3/2015. (IV. 10.) önkormányzati rendeletben meghatározott szempontrendszer szerint dönt.

A pályázat eredményéről a pályázókat a Hivatal a döntéstől számított 8 napon belül értesíti.

A pályázat nyertese a döntés közlésétől számított 20 napon belül köteles a Hivatalban megjelenni és a bérleti szerződést megkötni. Amennyiben ezen határidőn belül a pályázó részéről nem kerül sor a bérleti szerződés aláírására, elveszíti a bérleti jogot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy egy pályázó egyidejűleg egy lakásra nyújthat be pályázatot.

Továbbá aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a pályázat előkészítőjét vagy a pályázat elbírálóját szándékosan megtéveszti vagy tévedésben tartja, azt a pályázók közül törölni kell, és 5 évig bérleti jog megszerzésére irányuló pályázati eljárásban nem vehet részt.

Sok sikert kívánunk a pályázatot benyújtó bárdudvarnoki lakosoknak!

Bárdudvarnok, 2017. október 03.

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

Mester Balázs polgármester

Megosztás: