magasabb vezető


Bárdudvarnok Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év (2015.08.01-2020.07.31)-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 82.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása Bárdudvarnokon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, Felsőfokú óvodapedagógus végzettség,

óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

pedagógus – szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatás vezetői szakvizsga), vagy annak 5 éven belüli megszerzésére kötelezettséget vállaló nyilatkozat

magyar állampolgárság

büntetlen előélet

vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

pedagógus – szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatás vezetői szakvizsga),

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

B kategóriás jogosítvány

helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes, fényképes szakmai önéletrajz

végzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

az intézmény helyzetelemzésén alapuló, az intézmény vezetésére, fejlesztésére irányuló szakmai elképzelések bemutatása

nyilatkozat a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásának vállalásáról

nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban lévő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mester Balázs nyújt, a 06-82-577086 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bárdudvarnok Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3413/2015/H , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásban szereplő feltételek meglétét a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője előzetesen megvizsgálja, és a pályázati feltételeknek megfelelő, minden dokumentumot csatolt pályázók anyagát a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás után Bárdudvarnok Képviselő-testületének ülésére beterjeszti, ahol a feladatellátásra szerződött Képviselő-testületek a pályázatokat elbírálják, és zárt ülésen hoznak döntést a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 4 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 11. Megtekinthető itt!