Felhívás


Szociális tűzifa

Tisztelt Lakosság!

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM pályázati  alapján az Önkormányzat pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeképpen 78 m3 tűzifát nyert el. A BM pályázati kiírása alapján az Önkormányzat rendelet alkotott a szociális tűzfa igénylésének módjáról, és a jogosultsági feltételekről. Ennek alapján 

a szociális tűzifára vonatkozóan támogatásban az részesülhet, aki

a.) aktív korúak ellátására, vagy

b.) időskorúak ellátására, vagy

c.) települési támogatásra  – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – vagy

d.) lakásfenntartási támogatásra – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – jogosult.

Szintén nyújthat be támogatást azon szülő, akinek családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

Szintén nyújthat be támogatási kérelmet az a személy, aki

a.) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

b.) 65 éven felüli nyugdíjas, és a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét (71. 250,- Forint). 

A szociális tűzifaára vonatkozó kérelmet a letöltés után kérelemnek a kitöltését követően a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatalhoz személyesen, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani

2015. november 30. napjától 2015. december 4. napjáig.

A kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el 2016. január 15. napjáig. A jogosultsági kritériumoknak megfelelő kérelmezők közül a jövedelmi helyzet alapján részesülnek majd támogatásban a kérelmezők. 

A jogosultsági feltételeket a BM pályázati kiírás határozta meg, továbbá az is meghatározásra került, hogy egy kérelmező legfeljebb 5 m3 tűzifa támogatásban részesülhet

Kérem, hogy aki a jogosultsági kritériumoknak megfelel, nyújtsa be a hátoldalon található kérelmet annak ismeretében, hogy összesen 78 m3 szociális tűzifa elosztására van a Képviselő-testületnek lehetősége.

letöltés 

Tájékoztató és igénylőlap letöltése itt!

Bárdudvarnok, 2015. november 26.

Tisztelettel: Mester Balázs polgármester