Hirdetmény


Szociális tűzifa igénylés

Tisztelt Lakosság!

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM pályázata alapján az Önkormányzat pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeképpen 85 m3 tűzifát nyert el. A BM pályázati kiírása alapján az Önkormányzat rendeletet alkotott a szociális tűzfa igénylésének módjáról, és a jogosultsági feltételekről. Ennek alapján

a szociális tűzifára vonatkozóan támogatásban az részesülhet, aki

a.) aktív korúak ellátására, vagy

b.) időskorúak ellátására, vagy

c.) települési támogatásra – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására.

Szintén nyújthat be támogatást azon szülő, akinek családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

Szintén nyújthat be támogatási kérelmet az a személy, aki

a.) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

b.) 60 éven felüli nyugdíjas, és a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét (71. 250,- Forint).

A szociális tűzifára vonatkozó kérelem nyomtatvány Bárdudvarnok honlapjáról letölthető, vagy a hivatalban személyen átvehető.

A kitöltését követően a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatalhoz személyesen, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani

2016. december 5-9. napjáig.

A kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el 2017. január 15. napjáig. A jogosultsági kritériumoknak megfelelő kérelmezők közül a jövedelmi helyzet alapján részesülnek majd támogatásban a kérelmezők.

A jogosultsági feltételeket a BM pályázati kiírás határozta meg, továbbá az is meghatározásra került, hogy egy kérelmező legfeljebb 5 m3 tűzifa támogatásban részesülhet.

Kérem, hogy aki a jogosultsági kritériumoknak megfelel, nyújtsa be a hátoldalon található kérelmet annak ismeretében, hogy összesen 85 m3 szociális tűzifa elosztására van a Képviselő-testületnek lehetősége.

Bárdudvarnok, 2016. november 25.

Tisztelettel: Mester Balázs polgármester

letöltés 

Megosztás: